Amazon Tedarikçisi Olmak

Amazon Tedarikçi Denetimleri

Amazon tedarikçi denetimleri Amazon’un tedarik zinciri yönetim sisteminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Amazon’a ürün ve hizmet tedarik etmek isteyen firmalar belirli koşulları sağlamak zorundadır. Çünkü Amazon insan haklarına saygı duyan, güvenli ve kapsayıcı çalışma ortamları oluşturan ve sürdürülebilir bir geleceği destekleyen tedarikçilerle ilişki kurmaya çalışmaktadır. Amazon tedarikçi denetimleri de tedarikçilerin sosyal uygunluk kriterlerine uyum sağladığını tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Dünyanın en büyük ve en değerli markalarından biri olan Amazon, sadece finansal anlamda değil çevresel ve sosyal konularda da oldukça başarılıdır. Tüm süreçlerinde kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini gözeten Amazon, tedarikçileriyle olan ilişkilerinde de bu prensibinden taviz vermemektedir. Bu bağlamda, tedarikçilerinden yasalara uymasını, çevreyi korumasını, güvenli ve sorumlu iş süreçleri geliştirmesini ve işçi haklarını korumasını beklemektedir. Amazon tedarikçi denetimleri de bu faaliyetleri doğrulamak amacıyla organize edilmektedir.

Amazon Tedarikçisi Olmak İsteyen Firmalar

Amazon tedarikçilerinin uyması gereken kurallar şu dört önemli konu etrafından şekillenmektedir:

 • İşçi hakları ve saygılı iş yeri ortamı
 • Sağlık ve emniyet
 • Çevrenin korunması
 • Şeffaflık ve etik davranış

Amazon tedarikçi denetimlerinde denetçiler tarafından dikkate alınan ve işletmenin üst yönetiminden hakkında açıklama, savunma veya doğrulama beklediği temel ilkeler şunlardır:

 • Çalışanlar 15 yaşından veya yerel yasalardan belirtilen minimum yaştan (hangisi daha kati ise) büyük olmalıdır.
 • Çalışma gönüllü olmalı; işçiler kendi rızaları ile istihdam edilmeli ve yine kendi rızası ile işten ayrılabilmelidir. Çalışanlara hiçbir şekilde fiziksel veya finansal cezalar uygulanmamalıdır.
 • Tüm çalışanlara saygı ve onurla eşit muamelede bulunulmalıdır.
 • İşçiler yasal örgütlere (sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vs) katılabilmelidir. İşverenler işçilerin bu hakkınsa saygı göstermelidir.
 • Tedarikçiler çalışanlarla ilgili bilgileri (puantaj kayıtları, maaş bordroları vs) şeffaf bir şekilde kayıt etmelidir. Ayrıca Amazon tedarikçi denetimlerini gerçekleştiren denetçilerin çalışanlarla birebir veya toplu halde görüşmesine izin vermelidir.
 • Tedarikçiler çevre ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamalıdır.
 • Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sunulmalıdır. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınmalıdır.

Amazon, sadece önceden onay verdiği ülkelerdeki tedarikçilerle çalışmaktadır. Bu ülkelerin dışında yer alan ülkelerde tedarikçiler, Amazon’un istediği birtakım özel kriterleri sağlamak zorundadır. Amazon, değerlendirmeleri sonucunda bu tedarikçilerden küresel dış paydaşlardan alınan bir risk analizi, yerel kuruluşların (hükümet ve sivil toplum kuruluşları, endüstri girişimleri vs) görüşleri, kapasite geliştirme ve işçi katılımı programlarına katılma taahhüdü vb talep edebilir.

Amazon'da Satış Yapmak İçin Gerekenler

Amazon’un veya yan kuruluşlarının tedarikçisi olmak isteyen işletmeler sosyal uygunluk denetimlerinden geçmek zorundadır. Bu denetimler, Amazon’u onayladığı bir sektör kuruluşu tarafından veya doğrudan Amazon’un kendisi tarafındna düzenlenebilmektedir. Amazon birçok endüstri birlikleriyle ortaklık yapmakta ve böylece tedarikçilerinin denetim tekrarını en aza indirmesine, maliyetleri düşürmesine ve sorunları ele almak ve sürekli olarak iyileştirmek için doğru aksiyonlar geliştirmesine ve kaynaklarını verimli şekilde yönetmesine yardımcı olmaktadır.

Amazon halihazırda aşağıdaki sektör birliklerinin gerçekleştirdiği denetimleri Amazon tedarikçi denetimi olarak kabul etmektedir.

 • amfori BSCI
 • Better Work (BW)
 • Responsible Business Alliance (RBA)
 • Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
 • SA 8000 Standardı

Amazon tedarikçi denetimlerinde tedarikçilerin karşılaması gereken temel gereklilikler şu şekildedir:

 • İş yerinin tüm alanlarında ve herhangi bir bölümünde saha denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi
 • İş yeri yönetimi olmadan yürütülen gizli işçi görüşmeleri veya anketler
 • İşçilerin yaşını, sözleşmelerini, ücretlerini, çalışma saatlerini ve iş yeri koşullarını değerlendirmek için dokümanların ve lisansların incelenmesi ve analizi
 • Tedarikçi kuralları ile ilgili geçmişte yaşanmış uyum sorunları ve iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 • Düzeltici eylem planınlarının geliştirilmesi

Amazon tedarikçi denetimlerinde tedarikçi yönetimlerinden şeffaf olması ve denetçilere tesislere, kayıtlara, geçici veya tam zamanlı tüm işçilere hızlı erişim imkanı sağlaması beklenmektedir. Tesislerde yapılan denetimlerde bir sorun ortaya çıkarsa Amazon, yerinde haberli veya habersiz doğrulamalar gerçekleştirebilmekte veya iyileştirme girişimlerini izlemek için tedarikçilerden ek belgeler talep edebilmektedir. Bulunan sorunlara bağlı olarak, tesisler, bulguları ele almak için takip değerlendirmeleri de dahil olmak üzere yılda birkaç kez denetlenebilmektedir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından tedarikçiler tanımlanan her sorun için en hızlı şekilde ayrıntılı bir iyileştirme planı sağlamak zorundadır.

Amazon tedarikçi denetimlerini başarıyla geçmek ve Amazon tedarikçisi olmak isteyen işletmelerin bu konuda bazı temel eğitimleri ve akabinde danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.

Amazon Denetim Dokümanları

Amazon denetimlerine katılan firmaların denetim sürecinde şu dokümanları denetçilere sunması gerekmektedir:

 • Zaman, Bordro, Devam ve İstihdam Kayıtları
  • Tam zamanlı çalışanlar ve sözleşmeli saha çalışanları için:
   • Gün için zaman kayıtları
   • Son 12 aya ait bordro kayıtları, süre ve devam kayıtları (normal ve fazla mesai)
   • Varsa, parça başına ücret kayıtları ve üretim kayıtları (ör. günlük üretim raporu, ürün inceleme raporu)
   • Yaş doğrulama ve personel dosyaları (iş sözleşmeleri ile beraber)
  • Diğer:
   • Tatil listesi
   • Son 2 yıl için kazanılan izinler ve geçici izin kayıtları
  • Üretim Bilgileri
   • Herhangi bir taşeron üretim/süreç için iş adresi/iletişim bilgileri
   • Üretim işçisi sayısı
   • Amazon hattındaki çalışan sayısı
   • Göçmen işçilere ilişkin bilgiler (toplam işgücünün yüzdesi, menşei ülkeler vs)
   • Varsa sendikaların adı
   • Zaman işleyişi sistemi (örneğin, biyometrik, giriş/çıkış)
   • Amazon için üretilmiş ürünler hakkında bilgi
   • Birim olarak son 3 aylık üretim
   • Önümüzdeki 3 aylık beklenen üretim
   • Amazon ve diğer en iyi müşteriler için üretim yüzdesi
  • Sağlık, Güvenlik ve Çevre
   • Yangın söndürme ekipmanları için test, muayene ve kaım kayıtları
   • Yangın tatbikatı kayıtları, acil durum tahliye planı, yangın denetim raporları ve yangın önleme sertifikaları
   • Çalışan tıbbi muayene kayıtları (varsa)
   • Kirlilik kontrol kurulunun onayı
   • İçme suyunun analiz/test raporları
   • Atık su deşarj test raporları ve izinleri
   • Gürültü, sıcaklık, hava kalitesi ve ışık testi kayıtları
   • EHS eğitim kayıtları (kişisel koruyucu ekipman, kimyasal güvenlik vb.)
   • Kullanılan kimyasalların ve tehlikeli süreçlerin listesi
  • Diğer Düzenleyici Belgeler
   • İşletme/sanayi ruhsatı, tescil, izin ve/veya sertifikası
   • Makinelerin özet listesi, muayene günlükleri ve gerekli sertifikalar (örn. jeneratör, kazan, vinç, vb.)
   • Lojmanlara, kreşlere, bayilere ve diğer tesislere ait kira sözleşmeleri; varsa ilgili diğer dokümanlar

Amazon Denetim Aşamaları

Amazon denetimleri şu adımlardan oluşmaktadır:

 • Açılış toplantısı: Denetim sürecinin tartışılması ve tedarikçi ve denetçi davranışları için beklentilerin açıklandığı dokümanların gözden geçirilmesi.
 • Tesis ziyareti: Tüm üretim alanlarını, depoları, kantinleri ve yatakhaneleri içeren tesis turunun gerçekleştirilmesi. Denetçilerin bu gezi sırasında fotoğraf çekmeleri gerekmektedir.
 • Yönetim & gizli çalışan görüşmeleri: Gizli görüşmeler için farklı iş istasyonlarından 10-25 çalışan seçilir. Bu seçim doğrudan ve dolaylı çalışanları (geçici, sözleşmeli vb.) içerebilir.
 • Doküman incelenmesi: Amazon denetim dokümanlarında listelenen belgeler incelenir.
 • Kapanış toplantısı: Denetçiler, ön bulguları ve sonraki adımları gözden geçirmek için tesis yönetimiyle görüşür.

Amazon Denetimlerinden Sonraki Süreç

Kapanış toplantısında denetçiler, hangi acil sorunların hemen düzeltilmesi gerektiğini belirleyen bir bulgu özeti paylaşmaktadır. Bunun üzerie Amazon, Düzeltici Eylem Planını’nın (CAP) tamamlanması için firmalara bir istek göndermektedir. Bu istekte, bulgu özetinde belirlenen riskler şu sınıflara ayrılmaktadır:

 • Minor
 • Major
 • Kritik
 • Yüksek riskli

Minor ve major bulgular iyileştirme için önerilen alanlardır. Kritik ve yüksek riskli sorunlar ise çalışanlar için büyük bir tehlike arz edebilmektedir ve derhal ele alınmalıdır.

Bir sonraki adımda Amazon firmalardan CAP’yi 14 takvim günü içinde tamamlamasını istemektedir. CAP, ihlallerin temel nedenlerini belirlemek ve sorunları düzeltmek ve gelecekte sorun ve ihlallerin oluşmasını önlemek için ileriye dönük bir plan geliştirmek için bir araçtır. Amazon, denetimde herhangi bir kritik veya yüksek riskli bir sorun bulunursa, sorunların düzeltildiğinden emin olmak için doğrulama denetimleri düzenleyebilmektedir. Bu da CAP’nin Amazon tarafından kabul edilmesinden sonraki yaklaşık 90 gün içinde gerçekleşmektedir.

Start typing and press Enter to search