Amfori BEPI Nedir?

Amfori BEPI, küresel tedarik zincirlerinde çevresel performansın iyileştirilmesi amacıyla kurulmuştur. BEPI (Business Environmental Performance Initiative – İş Çevresel Performans Girişimi) üyelik tabanlı bir platform olup şirketlerin tedarik zincirlerinde çevresel iyileştirmelere odaklanmalarını ve amaca uygun ticaret yapmalarını sağlayan kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Amfori BEPI, enerji kullanımı ve sera gazlarından kimyasal yönetimine kadar uzanan toplamda 11 farklı çevresel performans kriterini ele almaktadır. Beş adımlı bir model ile şirketlerin tedarik zinciri haritalaması ve analizi, iyileştirme çalışmaları ve ilerlemeyi izleme yoluyla sürekli iyileştirmeyi yönlendirmesine olanak tanımaktadır.

Amfori BEPI, üyelerin çevresel performanslarını daha iyi takip etmelerini ve izlemelerini ve fabrika düzeyinde iyileştirmeleri yönlendirmelerini sağlayan değerlendirme araçları sunmaktadır. Amfori BEPI platformu, çevresel performans verileri merkezi bir nokta sağlarken, sürdürülebilirlik zekası kontrol paneli, kullanıcıların karmaşık tedarik zincirlerini net bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu araçlar, üyelerin çevresel konulardaki hassas noktaları belirlemesine, küresel tedarik zinciri genelinde verileri karşılaştırmasına ve bilgileri somut eylemlere dönüştürmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede üye kuruluşlar, hedeflenen iyileştirmeleri desteklemek için çevresel performans konusundaki ilerlemeyi izleyebilir ve ölçebilirler.

Amfori BEPI’nin Çevresel Performans Alanları

 • Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi, bir tesisin çevre üzerindeki etkilerini belirlemesini, izlemesini ve kontrol etmesini sağlar. Üreticilerin çevre sorunlarını kapsamlı, sistematik ve belgelenmiş bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayarak, çevre yönetiminde sürekli iyileştirme için bir yapı oluşturur. Bu sistem tüm üreticiler için zorunlu bir çevresel performans alanıdır.

 • Enerji Kullanımı, Ulaşım ve Sera Gazları

İklim değişikliği hem kısa hem de uzun vadede işletmeleri etkileyen bir problemdir. Özellikle üretim tesisleri çoğunluğu fosil yakıtlardan olmak üzere büyük miktarlarda enerji tüketir. Enerji verimliliğini ele almak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve nakliyeyi yönetmek risk, maliyet ve çevresel etkiyi azaltır; tedarik zincirlerinin gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için donanımlı olmasını sağlayabilir.

 • Su Kullanımı

Yeryüzündeki tüm suyun %1’inden azı insan tüketimi için uygundur. Popülasyonlar artmaya devam ederken, tatlı su arzının artması mümkün değildir. Su kullanılabilirliği önemli ölçüde değişiklik gösterir ve işletmelerin su yönetimi, tatlı suyun herkesin kullanımına açık olmaya devam etmesini sağlamanın anahtarıdır.

 • Atık Su

Atık su, uygun şekilde yönetilmezse ciddi bir kirlilik kaynağı olabilir. Üreticiler çevreye salınan atık suyun kalitesini yöneterek etkilerini ve dolayısıyla risk faktörlerini ve itibarlarını yönetebilirler. Miktarı yönetmek, işletmeler için operasyonel maliyetleri de azaltacaktır. Etkili atık su arıtımı ve yönetimi de artan temiz içme suyu ihtiyacını da destekleyecektir.

 • Emisyonlar

Temiz hava da canlılığın devamı için temiz su kadar önemlidir. Bazı üretim süreçleri, kirleticilerin havaya yayılmasına neden olabilir. Havaya salınan emisyonların etkisini en aza indirmek için üreticilerin durumun nerede ve ne zaman olduğunu ve bunun nasıl kontrol edilebileceğini anlaması gerekmektedir.

 • Atık Yönetimi

Üretim süreçlerinden kaynaklanan atıklar yalnızca çevre üzerinde bir yük oluşturmaz; aynı zamanda önemli bir işletme maliyeti kaynağıdır. Atığı azaltmak, bir ürünü üretmek için gereken ham madde miktarını azaltır ve atıkların depolanmasını, işlenmesini ve bertaraf edilmesini yönetmek zorunda kalmanın maliyetini ve riskini düşürür.

 • Kirlilik Önleme ve Kimyasallar

Üretim prosesleri, temizlik ve bakım, laboratuvar ve atık su arıtma gibi çeşitli kısım ve aşamalarında kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasalların uygun ve etkili bir şekilde satın alınması, taşınması, depolanması ve kullanılması, yalnızca kirliliği önlemenin anahtarı değildir, aynı zamanda hem insanlara hem de çevreye yönelik risklerin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Aynı zamanda maliyeti düşürür ve üreticinin sorumlu bir şirket olarak itibarını artırır.

 • Kaza Önleme ve Olay Yönetimi

Büyük bir kaza, tipik olarak tesislerin etkileyemediği faktörlerin sonucu olarak, rutinin ötesinde bir müdahale gerektirir. Bu tür olayları önlemek mümkün olmasa da, uygun önleme ve müdahale mekanizmalarının uygulanabilmesi için üreticinin olası büyük olayları değerlendirmesi ve anlaması önemlidir.

 • Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliğinin Önlenmesi

Yakın çevrenin hassasiyetini haritalandırmak ve anlamak, üreticilerin süreçlerinden ve faaliyetlerinden toprak ve yeraltı sularına olası etkilerini değerlendirmeleri ve ardından gerektiğinde önleyici tedbirler almaları için başlangıç ​​noktasıdır.

 • Arazi Kullanımı ve Biyoçeşitlilik Arazinin kullanım

Arazinin kullanım şekli çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Çevre ya da biyoçeşitlilik üzerinde potansiyel etkisi olan herhangi bir üretim tesisi ve süreçlerinin bu etkiyi en aza indirecek şekilde yönetilmesi gerekir.

 • Çevresel Problemler

Daha büyük bir topluluğun parçası olarak üretim tesislerinin gürültü, toz, koku, titreşim, duman vb. gibi rahatsızlıkların çevreleri üzerindeki etkilerini dikkate almaları ve gerektiğinde bunları en aza indirecek önlemleri almaları gerekir. Bunu yaparak riskleri azaltabilir, maliyetleri düşürebilir ve itibarlarını iyileştirebilirler.

Amfori BEPI Sistemi

Amfori BEPI Sistemi, boşluk analizi, çevre yönetimi iyileştirmesi, yerinde eylem planları ve ilerleme izleme yoluyla çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için şirketlerin ve tedarik zincirlerinin uygulama modelidir. Bu sistemin beş adımlı yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz:

1. Önemlilik

Amfori BEPI kullanılmaya başlamadan önce, şirketlerin şu soruları cevaplaması kritik önem arz etmektedir:

 • İşletmenin üzerinde en büyük etkiye sahip olan çevresel sorunlar nelerdir?
 • Paydaşları en çok ilgilendiren çevresel sorunlar nelerdir?

Bu soruların yanıtlarını bir önceliklendirme matrisinde analiz etmek; strateji belirleme, operasyonel ihtiyaçlar ve üretici erişimi açısından başlangıç ​​noktasının tanımlanmasına yardımcı olacaktır.

2. Tedarik Zinciri Haritalaması

Çevresel sorunların tedarik zincirindeki paydaşları ve iş ortaklarını nasıl etkilediğini analiz etmek sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi açısından önemlidir. Bu bağlamda, şirketler her seviyeden tedarikçiler ve alt yükleniciler ile iletişim ve iş birliği içerisinde olmalıdır. Bu da doğru bir tedarik zinciri haritalaması ile mümkündür.

3. Tedarik Zinciri Analizi

Amfori BEPI öz değerlendirmesi uygulaması kuruluşlar için çok önemli bilgiler sağlamakta ve kritik veriler oluşturmaktadır. Amfori BEPI platformu ile 11 çevresel performans alanında kapsamlı bir çevresel boşluk analizi yapılabilmektedir. Ayrıca üretici başına en alakalı çevresel alanların kısa bir listesi sunularak tüm aktörlerin gerçekten kendisi için daha önemli olan konulara odaklanmasını sağlamaktadır.

4. İyileştirme

Katılımcılar, sonraki adımlar hakkında bilinçli bir karar vermek için tedarik zinciri analizini kullanmaktadır. Bu analiz sonucunda potansiyel risklerin olup olmadığı ve varsa hangi iyileştirme faaliyetinin daha uygun olduğu belirlenebilmektedir. Amfori BEPI sistemi ve latformu, katılımcıların bu kararı vermelerine yardımcı olmakta ve gerektiğinde iyileştirme faaliyetleri oluşturmaktadır.

5. İlerleme Ölçümü

Katılımcıların, üreticileriyle birlikte ilerlemeyi izlemesi ve teşvik etmesi beklenmektedir. Amfori BEPI, Amfori BEPI Platformu ve Amfori Sürdürülebilirlik Paneli aracılığıyla bunu gerçekleştirmek için gerekli araçları sağlamaktadır. Amfori BEPI Değerlendirmesi daha önce yapılmadıysa, bir üreticinin ilgili çevre sorunlarını yönetme konusunda ne kadar olgunlaştığını ölçmek için son bir aşama olarak atanabilmektedir. Değerlendirme, 24 ay boyunca geçerli olmakta ve olgunluk düzeyi 1 (temel), 2 (iyi) veya 3 (lider) olarak belirlenmektedir.

Amfori BEPI’nin Faydaları

Amfori BEPI üyeleri, bu platforma katılarak şu avantajları elde edebilir:

 • Sektör ve piyadaki değişikliklere karşı kurumsal dayanıklılığı artırmak
 • Müşterilerin ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamak ve böylelikle kurumsal prestiji artırmak
 • Tedarik zincirinizde çevresel iyileştirmeleri verimli bir şekilde sürdürmek
 • Zamandan ve diğer kaynaklardan tasarruf etmek ve sürdürülebilirlikle ilgili tekrar eden çalışmaları azaltmak için sektördeki diğer paydaşlarla iş birliği yapmak

Start typing and press Enter to search