Green to Wear (GTW 2.1) İnditex Denetimi

Green to Wear Nedir?

Green to Wear, INDITEX’in üretimde ıslak proses kullanan imalathaneler için oluşturduğu bir sürdürülebilirlik standardıdır. Ön işleme, boyama, baskı, son işlem, yıkama, tabakhane işlemi ve suni deri prosesleri bu proseslerden bazılarıdır. INDITEX, üretim altyüklenicileri için Gear to Wear’ın son sürümü olan GTW 2.1’e uyulmasını istemektedir.

Gear to Wear GTW 2.1 Koşulları ve Sınıflandırmaları

D Derecesi

İmalathaneler, aşağıdaki uygunsuzluk koşullarından en az biri geçerli olduğunda “D” olarak derecelendirilir. D derecesi, bir tesisin INDITEX üretimi için onaylanmadığı anlamına gelmektedir.

Uyum ve Emisyon Kontrolü

 • Son iki yılda 2 veya daha fazla çevre cezası almak
 • Atıkları kendi tesislerinde izinsiz olarak yakmak; tekstil atıklarını izinli veya izinsiz olarak yakmak
 • Tüm su kaynakları için tüketim izni bulunmamak
 • Su tahliyesi için yetkisi bulunmamak
 • Emisyonları kontrol etmeden ve yasal limitleri karşılamadan bir filtre kullanarak kömür/çamur/dizel/akaryakıt yakmak

Atık Su

 • İşlenmiş atık suların doğrudan çevreye deşarj edilmeden önce arıtılması için dahili ve/veya harici bir atık su arıtma tesisi bulunmamak
 • Atık su arıtma tesisinin işlenmiş atık suyun %100’ünü gerektiği gibi arıtmaması (buharlaştırılmış işlenmiş atık su gibi kayıplar hariç); tesisin uygun atık su arıtma önlemlerine ve/veya imalathanenin işlenmiş atık suyunun %100’ünü arıtabilecek yeterli büyüklüğe sahip olmaması.

Kot Üretimi için Permanganat Koşulları

 • İmalathanenin şu koruma sistemlerinden herhangi birine sahip olmadan permanganat kullanması: Permanganat geri kazanımı için spreyli veya şelaleli açık kabin ve/veya yeterli havalandırma sistemi. İmalathanelerin, permanganatın yakında belirlenecek bir tarihte Inditex üretimleri için kısıtlanacağı unutulmamalıdır.

PU için DMF

 • İmalathanenin toplama cihazı olmadan üretim biriminde DiMetilFormamid (DMF) kullanması; DMF de yakında belirlenecek bir tarihte Inditex üretimleri için kısıtlanacaktır.

Kimyasal Yönetimi

 • İmalathanenin üretim sürecinde kullanılan depolanmış kimyasal ürünler envanterine sahip olmaması
 • İmalathanenin INDITEX’in sürdürülebilirlik politikasına uymak için bir kimyasal risk değerlendirme prosedürü uygulamaması. Bu durumda üretimde kullanılan kimyasal ürünlerin kontrolü olmadığı çıkarımı yapılmaktadır (Kimyasal ürünlerin %20’sinden daha azının kontrole tabi olduğu durumlar için geçerlidir).
 • “INDITEX kimyasal ürün listesi”nin güncel baskısında “C” olarak sınıflandırılan INDITEX üretimleri için kullanılan kimyasal ürünler bulunması
 • Üretim süreci planında kullanılan kimyasal ürünler olması (INDITEX kimyasal ürün listesinin mevcut baskısı dışında); test sonuçlarının INDITEX kısıtlamalarının limitini aşması
 • İmalathanede depolanan kimyasal ürünlerin kimyasallar envanterinde kayıtlı olmaması

Krom VI Önleme

 • Tabakhanenin yağ çözücü maddelerin kullanımıyla ilişkili krom (VI) riskini kontrol etmemesi

C Derecesi

Aşağıdaki uygunsuzluk koşullarından en az biri doğru olduğunda imalathaneler “C” olarak derecelendirilir. C derecesi, bir tesisin INDITEX üretimi için ancak belirli bir düzeltici eylem planının uygulanmasıyla onaylanacağı anlamına gelmektedir.

Uyum ve Emisyon Kontrolü

 • Doğrudan veya dolaylı yapılan deşarjın, yasal limitlerin bir veya daha fazla parametresini veya harici atık su arıtma tesisi ile kararlaştırılan limitleri aşması
 • İmalathanenin atık su sonuçlarını GTW denetiminin ardından halka açık platform olan Zero Discharge of Hazardous Chemicals Gateway’de (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltılması Ağ Geçidi) açıklamaması

Tüketim

 • Tesisin su ve enerji tüketimini aylık olarak kaydetmemesi

Su Tasarrufu

 • Tesiste su tüketimi ve/veya toplam deşarjı izlemek için kullanılan akış ölçerlerin olmaması
 • Tesisin çamaşırhane, boyama ekipmanı ve karıştırma kazanı için kullanılan su seviyesi ölçer/akış ölçer kontrolörlerine sahip olmaması
 • Egzoz boyama fabrikasında banyo oranı > 1:7 olan verimsiz vinç boyama makineleri kullanılması. (üretimin en az %80’i çözelti oranı > 1:7 olan boyama makinelerinden gelmemelidir).
 • Kazanın yoğuşan suyunun tekrar kullanılmaması
 • Tüm makinelerden gelen temassız soğutma suyunun yeniden kullanılmaması (saf yıkama üniteleri hariç).

Enerji Verimliliği

 • Tesiste doğal gaz, propan, biyokütle (FSC sertifikalı veya tarımsal atıklardan sağlanmalı) veya diğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı mümkün olmasına rağmen kömür, dizel veya akaryakıt kullanılması
 • Buhar ve yoğuşma borularının %80’inden daha az bir kısmının yalıtılması
 • Buhar ve su kaçaklarının izlenmemesi ve sıklıkla test edilmemesi

Atık Su

 • Atık suların doğaya deşarj edilmeden önce en az biyolojik veya fiziksel-kimyasal arıtma + yüksek hızlı filtrasyon ünitesi ile arıtılmaması (saf yıkama üniteleri hariç).
 • Atık suların imalathanede ön arıtma yapılmadan belediye atıksu arıtma tesisine deşarj edilmesi (saf yıkama üniteleri hariç).
 • Tesisin atık suyunu dahili veya harici olarak test etmemesi (kimyasal oksijen ihtiyacının (COD) en az üç ayda bir analizi yapılmalı).
 • ZDHC Atık Su Yönergelerinde yer alan maddelerin konsantrasyonunun 0,1 ppm’den büyük olması

Kimyasal Yönetimi

 • Tesisin, üretim sürecinin, kullanılan kimyasalların veya miktarların kaydını tutmaması
 • Kimyasal kontrol için INDITEX metodolojisinin yetersiz bir şekilde uygulanması (kimyasal ürünlerin %60’ından daha azının kontrole tabi olduğu yerlerde).

Krom VI önleme

 • Tesisin TDS’de yağ çözücü olarak doğru şekilde kayıtlı bir ürün kullanarak yağ giderme işlemi yapmaması
 • Üretilen her deri partisi için ıslak uçlu son banyoların pH ölçümü kayıtlarının bulunmaması
 • Derilerin 6.0’ın üzerinde bir banyo pH’ında varillerden boşaltılması ve depolanması
 • Bitmiş derinin pH değerleri, ISO 4045 veya QB/T 2724 ile ölçüldüğü gibi 3.5 ila 4.0 aralığında olmaması

B Derecesi

Aşağıdaki uygunsuzluk koşullarından en az biri doğru olduğunda imalathaneler “B” olarak derecelendirilir. B derecesi, bir tesisin INDITEX üretimi için onaylandığı anlamına gelmektedir.

Emisyon Kontrolü

 • Yanma kaynaklı egzoz havasının izlenmemesi veya test edilmemesi ve yasal sınırlara uymaması (Kazan egzoz sisteminden ve diğer emisyon kaynaklarından (örneğin ramözler, tamburlar, sertleştirme odaları) kaynaklanan hava emisyonları)

Tüketim

 • Tesisin, yenilenebilir kaynaklardan gelen ve dışarıdan üretilen yeşil enerjiyi satın almaması ve tüketmemesi
 • Tesisin mükemmel ortalama yıllık su tüketimi seviyesine ulaşmaması
 • İmalthanenin enerji tüketiminde veya üretim kg’ı başına sera emisyonlarında en az %4,2’lik bir azaltma hedefine sahip olmaması

Enerji Verimliliği

 • Tüm tankların ve tüm sıcak su borularının yalıtılmaması (gömülü olanlar hariç)

Atık sS

 • Tesisin en az 4 parametre için hem gelen hem de giden su için atık su arıtma tesisini aylık olarak analiz etmemesi: COD, BOD, pH ve TSS
 • Su numunesi alma prosedürlerinin, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı Atık Su Kılavuzu’nun raporlama limitlerini karşılamaması
 • Su numunesi alma prosedürlerinin Global Atık Parametrelerini ve ZDHC Atık Su Yönergelerindeki temel düzeyde ağır metaller limitlerini karşılamaması

Katı Atık

 • Yün yığma, fırçalama ve kesme işlemleri vb gibi işlemler sırasında oluşan tekstil elyafı ve mikro elyaf atıkların katı atık olarak değerlendirilmemesi, yeniden kullanılmaması veya ilgili mevzuata göre sorumlu bir şekilde yönetilmemesi
 • Tesisin tehlikeli atık envanteri olmaması ve bu atıkları yetkili kuruluşlara göndermemesi; atıkların ayırma, etiketleme, izolasyon ve havalandırma ve sızıntı önleme vb gibi başlıklar altında düzgün şekilde yönetilmemesi.

Kimyasal Yönetimi

 • Kimyasal kontrol için INDITEX metodolojisinin tam olarak uygulanmaması (kimyasal ürünlerin %100’ünden daha azının kontrole tabi olduğu durumlarda)
 • Tesisin bir RSL testi hatası durumunda izlenen bir arıza çözüm sürecine sahip olmaması
 • Üretim sürecinde kullanılan depolanan kimyasal ürünlerin aylık kaydının tutulmaması
 • Kimyasal envanterlerin, kimyasal fonksiyon, varış tarihi, depolama yeri vb gibi temel bilgileri içermemesi
 • Envanterde kayıtlı tüm kimyasallar için Teknik Bilgi Formları (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS) bulunmaması
 • Kimyasal ürünler envanterinin, “INDITEX Kimyasallar Listesi”nin güncel baskısı dışındaki veya ZDHC Ağ Geçidinin 3. düzeyinde yer almayan tüm kimyasallar için lot numarasını içermemesi

Üretim Gereksinimleri

 • Faturaların ve dahili siparişlerin müşteri satın alma siparişine göre izlenmemesi
 • Tariflerin bitmiş ürünlere göre izlenmemesi
 • Giysi/kumaş/deri alt tabakanın pH ve renk sınıflarının INDITEX yönergeleri (uygun enstrümantasyon, doğru kayıt yönetimi, doğru test sıklıkları ve izlenebilirlik, harici sertifikalı test laboratuvarları ile aylık korelasyon testleri) izlenerek kurum içinde test edilmemektedir. toleranslar).
 • Serilerin pH veya renk uyumsuzluğunu gidermek ve yeniden işlemek için dahili bir prosedürün olmaması (test sonuçlarının Fiziksel Test Gereksinimleriyle (PTR) eşleşmemesi durumunda).

Sürdürülebilirlik Yönetimi

 • Tesiste INDITEX sürdürülebilirlik politikaları hakkında uygun bilgiye sahip atanmış bir kişinin bulunmaması

Krom VI önleme

 • Tabakhanede ek bir antioksidan koruma işleminin uygulanmaması

A Derecesi

B, C ve D derecelendirme bölümlerinde bahsedilen uyumsuzlukların hiçbirinin olmaması durumunda tesisler “A” olarak derecelendirilir. A derecesi INDITEX üretimi için belirlenmiş en iyi performans sınıftır.

Start typing and press Enter to search