Higg Index

Higg Indeksi & FEM Nedir?

Higg Indeksi, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu  (SAC) tarafından geliştirilmiştir. Tesis Çevre Modülü (FEM) de bu endeks içerisindeki beş araçtan bir tanesidir. Tesis Sosyal ve İşgücü Modülü (FSLM) ile beraber Higg’in tesis araçlarından biri olan FEM, tesislerin sosyal ve çevresel performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler yapılmasını sağlamaktadır. Tesislerde sürekli sürdürülebilirlik iyileştirmesi için fırsatlar belirlenmesini amaçlayan Higg FEM, çoğunlukla üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Toplamda 7 çevresel ve 9 sosyal yönetim kategorisinde ölçümler yapan Higg FEM, tesislere çevresel etkilerinin net bir resmini sunmaktadır.

Higg FEM Neden Önemlidir?

Giyim, ayakkabı ve tekstil üretimi dünya çapında binlerce tesiste gerçekleşmektedir. Her tesis, endüstrinin genel sürdürülebilirliğinde kilit bir rol oynamaktadır. Higg tesis araçları, küresel değer zincirindeki her katmanı sosyal ve çevresel olarak iyileştirmek için değer zinciri ortakları arasındaki görüşmeleri kolaylaştıran standartlaştırılmış sosyal ve çevresel değerlendirmeler sunmaktadır.

Giysi üretmenin ve giymenin çevresel maliyeti oldukça yüksektir. Örnek vermek gerekirse, tipik bir kot pantolon yapmak yaklaşık 7500 litre su ve 400 MJ enerji gerektirebilmektedir. Bir kez satın alındığında, aynı kot pantolonun ömrü boyunca bakımı, 30 kilogramdan fazla karbondioksit yayabilmektedir. Bu da bir arabayı yaklaşık 125 km sürmeye eşdeğer karbon emisyonuna neden olmaktadır.

Higg Tesis Çevre Modülü (Higg FEM), üreticileri, markaları ve perakendecileri, bireysel tesislerinin çevresel performansı hakkında bilgilendirerek sürdürülebilirlik iyileştirmelerini ölçeklendirmelerini sağlamaktadır. Performans iyileştirmeleri için fırsatları belirlemelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olmaktadır. Higg FEM’in şu konularda değerlendirme yaptığını söyleyebiliriz:

 • Çevresel yönetim sistemleri
 • Enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları
 • Su kullanımı
 • Atık su
 • Havaya yayılan emisyonlar
 • Atık yönetimi
 • Kimyasal yönetimi

Higg FEM’in Kapsamı

Higg Tesis Çevre Modülü (Higg FEM), tesislerin çevresel performanslarını yıldan yıla nasıl ölçtüğünü ve değerlendirdiğini standartlaştıran bir sürdürülebilirlik değerlendirme aracıdır. Higg FEM aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

 • Tesislerin sürdürülebilirlik etkilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlik performansını ölçme ve raporlamada tekrarlamaların azaltılması
 • Riski azaltarak ve verimlilikleri ortaya çıkararak iş değerinin artırılması
 • Sürdürülebilirliği paydaşlara iletmek için ortak bir araç ve dil oluşturulması

Higg FEM’in çalışma sistemi şu şekildedir: Bir tesis, yılda bir Higg FEM tamamlamalı ve göndermelidir. Higg FEM için raporlama dönemi genellikle 1 Ocak ile 30 Nisan arasında gerçekleşmekte ve en son takvim yılına ait performans ölçülmektedir. Tüm modüller 30 Nisan tarihine kadar gönderilmelidir. Modüller bu tarihten sonra düzenlenemez veya gönderilemez. Higg FEM’i tamamlamak için gereken süre, modül başlatılmadan önce gerekli veri ve bilgilerin ne kadarının toplandığına bağlı olarak değişmektedir. Tipik olarak, tesislerin tam modülü tamamlaması 2 – 4 hafta arasında sürmektedir. Bu süre kurum içi değerlendirme ve gözden geçirme için gereken zamanı kapsamaktadır.

Tesislerin, modüle girmeleri gereken bilgi ve veri türünü anlamaya başlamadan önce modül içindeki tüm soruları gözden geçirmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir. Tesisler, değerlendirmeleri tamamlarken tamamen dürüst ve şeffaf olmalıdır. Higg FEM bir sınav gibi değil, daha ziyade iyileştirme fırsatlarını tanımlayan bir araç olarak değerlendirilmelidir.

Higg FEM Değerlendirmeleri

Tesislerin, Higg FEM’in değerlendirme yaptığı konularla ilgili yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Çevre Yönetim Sistemleri
  • Çevre yönetimi faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu personeli belirlemek ve teknik yeterliliği sağlamak
  • Mevcut operasyonlarla ilişkili önemli çevresel etkileri tanımlamak
  • Uzun vadeli bir çevre yönetimi stratejisi belirlemek
  • Tüm yasalara, düzenlemelere, standartlara ve diğer yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlamak için bir sistem geliştirmek
  • Tüm fabrika ekipmanlarının sürekli bakımını yapmak
  • Çevre stratejisi ve performansı konusunda tesis liderliğini ve çalışanları dahil etmek
  • Higg Indeksini kullanarak çevresel performans konusunda alt yükleniciler ve üst düzey tedarikçilerle etkileşim kurmak
  • Çevresel performans iyileştirmeleri konusunda yerel paydaşlarla etkileşim kurmak
 • Enerji ve sera gazı emisyonları
  • Tüm enerji ve yakıt kaynaklarını takip etmek ve son takvim yılında kullanılan miktarı raporlamak
  • Sahada enerji kullanımına en çok hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu belirlemek (örneğin, en fazla enerjiyi kullanan makineler, süreçler veya operasyonlar gibi)
  • Enerji kullanımı için normalleştirilmiş bir referans düzey ve açıklama belirlemek
  • Enerji azaltma için normalleştirilmiş hedefler belirlemek
  • Enerji azaltma hedeflerine ulaşmak için belirli eylemler ve stratejiler içeren bir eylem planı hazırlamak
  • Enerji kullanımındaki azaltımları bir önceki dönem ile karşılaştırmalar yaparak ifade etmek
 • Atık su
  • Endüstriyel ve/veya evsel operasyonlardan kaynaklanan atık su miktarını takip etmek
  • Tüm atık su kalite parametrelerini en güncel standartlara göre test ederek raporlamak
  • Tesis dışı atık su arıtma tesisinden alınan kalite sonuçlarını bildirmek
  • Düzenli iyileştirme süreci başarısız olursa varsa yedekleme süreçlerini tanımlamak
  • Uygun çamur bertarafını sağlamak
  • Tesisin proses atık suyunu proses suyu olarak yeniden kullanıp kullanmadığını ve/veya geri dönüştürdüğünü bildirmek
 • Hava emisyonları
  • Tesis operasyonlarından ve soğutmadan kaynaklanan emisyon miktarını takip etmek
  • Sahada soğutucu akışkan kullanılıyorsa hangi soğutucuların kullanıldığı belirtilmelidir. Bu soğutucu akışkanlar, sera gazı emisyon hesaplamalarını etkileyecektir. Bu nedenle soğutucu akışkan takibinin doğru bir şekilde raporlanması gerekmektedir.
  • Üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarını takip etmek
  • İşletim ve soğutma emisyonları için kontrol cihazlarını / azaltma süreçlerini ve izleme sıklığını listelemek
  • Üretim emisyonları için kontrol cihazlarını / azaltma süreçlerini ve izleme sıklığını listelemek
  • Azot oksitlerde (NOx), kükürt oksitlerde (SOx) ve partikül maddede (PM) gelişmiş performansın başarılarını belirtmek
  • Tesisin hava emisyonlarını iyileştirmek için ekipmanları modernize etme süreci olup olmadığını belirtmek
 • Atık yönetimi
  • Tüm tehlikeli ve tehlikesiz atık akışlarını takip etmek
  • Bu akışlar için üretilen hacmi ve bertaraf yöntemini kaydetmek ve bildirmek
  • Bu akışları ele almak için çalışan personelleri belirlemek ve uygun şekilde eğitmek
  • Atıkların sahada açıkta yakılmasını ve boşaltılmasını yasaklamak ve sahada herhangi bir yakma işlemini uygun şekilde kontrol etmek
  • Üretilen atık ve bertaraf yöntemlerine göre atık yüzdesi için normalleştirilmiş temel değerler belirlemek
  • Tercih edilen bertaraf yöntemlerinde atık azaltma ve iyileştirmeler için normalleştirilmiş hedefler belirlemek
  • Atık azaltma hedeflerine ulaşmak için belirli eylemler ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturmak
  • Atık azaltımlarını tıpkı enerji kullanımındaki azaltımlar gibi geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak göstermek
  • Atılan tüm malzemelerin en az yüzde 90’ını çöplüklerden, enerji geri kazanımı olmayan yakma tesislerinden ve çevreden uzaklaştırmak
  • Atık malzemeleri yeni malzemelere, daha kaliteli veya daha iyi çevresel değere sahip ürünlere dönüştürerek atıkları geri kazanmak

Higg Denetimleri

Higg FEM (Facility Environmental Module | Tesis Çevre Modülü), SAC (Sustainable Apparel Coalition | Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu) tarafından geliştirilmiştir. SAC FEM denetimlerinin amacı, higg.org platformu aracılığıyla sağlanan ve paylaşılan FEM verilerinin güvenilir, saygın ve dolayısıyla kamuya iletilebilir olmasını sağlamaktır. FEM doğrulama programı, denetleme terminolojisindeki denetim prosedürlerinin yerini almaktadır. Bu bağlamda;

 • Denetim – Doğrulama
 • Denetçi – Doğrulayıcı
 • Görüşme – Diyalog
 • Uyumsuz kriter – Eksik kriter
 • Düzeltici eylem planı – Performans artırıcı plan

kavramları sırasıyla denetim (audit) ve doğrulama (verification) terminolojisindeki kavramlardır.

Higg denetimleri, kuruluşların FEM ile uyumluluğunu doğrulamak amacıyla yapılmaktadır. FEM doğrulama programına göre doğrulama işlemi şöyle tanımlanmaktadır: Bir doğrulayıcı kuruluşun FEM öz değerlendirme verilerinin güvenilirliği ve doğruluğu hakkında bir sonuç ifade etmek için uygun kanıtları elde ettiği yöntemler ve süreçlerdir (sonuçların tanımlanmış kriterlere göre ölçülmesi veya değerlendirilmesinin sonucu). FEM öz değerlendirme modülü ise FEM puanını oluşturmak için tesisler tarafından cevaplanan “sorular” setidir. Sorular higg.org platformunda yer almaktadır. Cevaplar ve destekleyici belgeler, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanmakta, yani doğruluğu güvence altına alınmaktadır. Doğrulayıcı (ya da denetleyici) kuruluş ise tanımlanan prosedürler ve protokollere uygun olarak doğrulama sürecini gerçekleştirmek için kalifiye ve onaylanmış şirkettir.

Higg Denetimlerinde Tarafların Sorumlulukları

 • Doğrulayıcı kuruluş
  • Genel
   • Doğrulama prosedürleri ve süreçlerinde yer almak
   • Doğrulama sürecinde yetkin doğrulayıcıların kullanılmasını sağlamak
   • Doğrulayıcıların etik ve dürüst hareket etmesini sağlamak
   • Doğrulayıcılara gerekli gözetim ve desteğin sağlanması
   • Gerekli kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak
  • Lider doğrulayıcı
   • Doğrulamadan ve performansından ve oluşturulan doğrulama raporunun kalitesinden sorumludur.
   • Doğrulama protokollerinin takip edilmesini sağlar.
  • Doğrulayıcı
   • Lider doğrulayıcı ve doğrulama ekibinin diğer üyelerinden oluşur ve doğrulama faaliyetlerini yürütür.
  • FEM Program Yöneticisi
   • Bir doğrulayıcı kuruluş için doğrulamaların performansı ve kalitesi için genel sorumluluk sahibidir.
   • Soruları yanıtlamak veya küresel olarak tüm faaliyetlerle ilgili sorunları tartışmak için SAC ile temas noktasıdır.
   • Doğrulayıcıların SAC ve doğrulama programı yöneticisinden gelen eğitimler ve güncellemelerle güncel kalmasını sağlamaktan sorumludur.
  • SAC
   • Strateji, kapasite, kalite ve finansal sürdürülebilirliği içeren programlı gözetim
   • Doğrulama programı yöneticisini yönetmek
   • Yönetici tarafından iletilen konularda nihai karar verici olarak hizmet vermek
  • Higg
   • Veri sistemleri ve platformlarının sağlanması ve yönetilmesi (higg.org)
   • Destek masası aracılığıyla doğrulama sorgularını SAC’ye veya doğrulama programı yöneticisine yönlendirme
  • Doğrulama programı yöneticisi
   • SAC ve doğrulama programı yöneticisi arasındaki sözleşmelerinde tanımlanan doğrulama politikalarını takip etmek
   • Doğrulayıcı kuruluş başvuru sürecini yönetme
   • Doğrulayıcı kuruluşui başvuru sahiplerini İnceleme
   • Doğrulayıcı kuruluşların uygunluğunu belirleme
   • Kalite güvencesinin yürütülmesi
   • SAC’ye gerekli bilgi ve verilerin sağlanması
   • Destek masası aracılığıyla program sorgularına yanıt verme

Doğrulama (Denetim) Süreci

Higg denetimlerindeki doğrulama süreci özetle şu adımlardan oluşmaktadır:

 • Veri toplama
 • Doğrulama seçiminin tamamlanması
 • Doğrulayıcı yorumlarının derlenmesi
 • Doğrulama sırasında ortaya çıkan soruları doğrulama
 • Raporlama
 • Dahili kalite güvences kontrolleri
 • Tesisin gözden geçirilmesi
 • Kalite güvencesi / bütünlüğü

Doğrulama / denetim faaliyetleri açılış toplantılarıyla başlamaktadır. Daha sonra denetçiler / doğrulayıcılar tesis çalışanlarıyla diyaloglar (görüşme) gerçekleştirmektedir. Bir sonraki adımda ise tesisin gözlemlenmesi yer almaktadır. Bu noktada, Higg deneti yapan denetçiler tesisin şu bölümlerini ziyaret edebilmektedir:

 • Site çevresi
 • Tesis binaları ve çevresi
 • Üretim hatları/alanları
 • Hammadde/kimyasal, tehlikeli ve genel atık depolama alanları ve/veya depoları
 • Toplu depolama alanları
 • Hizmet odaları/alanları
  • Kazan daireleri
  • Kompresör bölümleri
  • Jeneratör odaları
 • Giriş, arıtma süreçleri ve nihai tahliye yeri (çıkış) dahil olmak üzere atık su arıtma tesisi
 • Egzoz delikleri, bacalar veya diğer hava tahliye noktaları
 • Tüm kilitli odalar/alanlar
 • Kimyasal işlemler alanı; örneğin, boyama, yıkama, baskı, püskürtme veya diğer kimyasal uygulamalar
 • Üretim alanlarında ve kimyasalların kullanıldığı diğer yerlerdeki kimyasal karıştırma ve dozajlama alanları
 • Kimyasallar için geçici depolama alanları
 • Güvenlik ekipmanı ve kişisel koruyucu donanımlar için depolama alanları
 • Çevresel etkilere neden olabilecek diğer alanlar veya süreçler

Tesis ziyareti tamamlandıktan sonra doğrulayıcılar tesisten bazı fotoğraflar almaktadır. Daha sonra ise kapanış toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Higg Denetimleri için Danışmanlık Hizmeti

Higg denetimleri / doğrulama çalışmalarına katılacak firmalar mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Higg denetimi süreçleri, standart denetimlerden farklı olduğundan ve yukarıda da bahsedildiği üzere farklı terminolojik yapı, süreç ve sorumlular olduğundan firmaların danışmanlık hizmeti almadan denetim sürecini atlatmaları oldukça zordur. Higg denetimi konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar, tüm denetim sürecinde şirketlere yol göstermekte sürecin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Start typing and press Enter to search