MASE / France Chimie

MASE/France-Chimie ortak sistemi Fransız şirketleri tarafından kurulmuş bir girişimdir. Amacı iş veya sanayi sektörü ne olursa olsun tüm şirketler için mümkün olan en basit ve en etkili iyileştirme sürecini sunmaktır. Girişimin temel hedefi üyelerine aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır:

 • Şirkete uygun bir yönetim sistemi aracılığıyla çevreye saygı duyarak iş yerinde sağlık ve güvenliği iyileştirmek
 • Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirirken kendilerini daha iyi organize etmek ve daha iyi iletişim kurmak
 • Şirket çapında iyileştirme sağlayan ortak bir dil sunmak
 • Özellikle üretim süreçlerine sahip tesisler için ortak faaliyetlerden kaynaklanan riskleri yönetmek

Şirket Güvenliği Geliştirme El Kitabı (MASE), sertifikasyon sürecinin bir tanımını, bir referans kılavuzu, tavsiye ve bir sözlük içermektedir. Referans kılavuzu, işverenlerin SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) yönetim sürecini 5 farklı alanda yapılandırmasına izin veren bir dizi gereksinimdir. Üye şirketler, çalışanları için en iyi korumayı sağlayan bir SEÇ yönetim sistemi uygulamaktadır.

MASE güncel sektör ve iş dünyası gerekliliklerini, ayrıca revize edilen uluslararası standartları dikkate alarak belirli periyotlar ile güncellenmektedir. Kılavuzun en son versiyonu, orijinal yol gösterici ilkeleri (operasyonel ve düzenleyici kontrol metotları) de koruyan sürekli bir iyileştirme sürecinin sonucudur. Güncellenmiş versiyonun amacı, kılavuzun üyeler tarafından daha iyi kullanılmasını ve beninsenmesini sağlamaktır.

MASE/Fransa-Chimie ortak sisteminde üç farklı oluşum vardır:

 • Ulusal Strateji Komitesi (CSN)
 • Yerel ve ulusal birlikler (yerel format, tüm üyelere MASE/Fransa-Chimie ortak sistemiyle ilişkili değerlerin yönetimine ve uygulanmasına katılma fırsatı verir.)
 • Denetim firmaları

CSN denetim firmalarının seçimini yaparken MASE denetçilerin onaylanması çalışmalarını yürütür. Yerel MASE birlikleri de şirketlerin sertifika almasını sağlar.

MASE Denetimleri ve Sertifikasyon Süreci

Denetimin gerçekleştirileceği koşullar, MASE’nin tedarikçi şirketin belgelendirme protokolünde belirtilmiştir. Sertifikasyon için başvuru yapan şirket, bu gerekliliklere uygunluğu objektif olarak değerlendirmek üzere tasarlanmış bir sertifikasyon denetimi yapmak üzere Ulusal Strateji Komitesi (CSN) tarafından onaylanmış bir üçüncü taraf kuruluşla iletişime geçer.

Denetim talebi işveren tarafından ilgili yerel MASE kuruşuşuna sunulur. İşveren, denetlenen şirketi temsil eden gerçek kişi olmalıdır. Belgelendirme denetimi ancak şirketin MASE kuruluşunun öngördüğü şartlara (etik kurallar, üyelik vb.) uyması halinde yapılmaktadır. İlk denetim, başvuru kılavuzunun gereksinimlerinin yerine getirildiğini ve uygulandığını kontrol etmek için yapılır. Yenileme denetimi daha çok sistemin uygulanmasına, iyileştirilmesine, etkinliğine ve sahadaki çeşitli oyuncular tarafından benimsenmesine odaklanır.

MASE Denetimleri Nasıl Yapılır?

MASE denetimlerine hazırlık sürecinde belgelendirme çevresi ve kapsamı (tesisler, faaliyetler) işveren tarafından yöneticiye iletilir. Yetkilendirilmiş yönetici MASE prosedürlerinde tanımlanan koşullara uygun olduğunu kontrol ederek denetim çerçevesini doğrular. Aşağıdaki noktalar sistemli olarak yöneticiye belirtilir:

 • Sertifikalandırılacak çevre
 • Çevredeki sertifikalandırılacak tüm faaliyetlerin bir listesi
 • Gerekli denetim süresi

İşveren, CSN tarafından doğrulanan listeden bir ila iki denetim firması seçer. Yönetici, seçilen firma ile işveren arasında bağlantı kurar. Denetçinin talebi üzerine aşağıdaki bilgiler sağlanır:

 • SEÇ kılavuzu,
 • İşveren hesabı
 • Altı aylık takip
 • Şirket organizasyon şeması
 • Verimli hazırlığı sağlamak için gereken diğer belgeler

Denetçi tarafından kullanılan çalışma belgeleri, denetim anketini ve yönlendirme komitesini bilgilendirmek için kullanılan rapor formunu içerir.

MASE denetimleri temel olarak üç aşamada gerçekleşir. İlk aşama açılış toplantılarıdır. Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınır:

 • Denetçi ataması,
 • Belgelendirme denetiminin amacı
 • Katılımcıların sunumu
 • Denetim planının teyidi
 • Denetlenecek devam eden sahaların, çalışmaların veya hizmetlerin seçimi

İkinci aşamada yerinde gözlemler ve incelemeler yapılır. Bu süreç dikkat edilen konular şunlardır:

 • Şirketin belge kaynağının gözden geçirilmesi; kaynaktaki belge ve kayıtların incelenmesi, bunların günlük olarak kullanılma şekli ve referans kılavuzuna göre tutarlılığı
 • Sahaların, çalışmaların veya hizmetlerin denetimi; kuralların ve prosedürlerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin personel tarafından benimsenmesini kontrol etmek için yapılır. Denetim, işverenin niyetleri ile SEÇ yönetim sisteminin fiili uygulaması arasındaki herhangi bir uygunsuzluğu ortaya çıkarır.
 • Referans kılavuzunun gereksinimleri ile uygunsuzlukların tespiti.

Son adım kapanış toplantısıdır. Bu toplantı, denetçinin aşağıdaki bilgileri işverene paylaştığı/geri bildirimde bulunduğu resmi bir süreçtir:

 • Etkinliklerinin genel bir değerlendirmesi
 • MASE gerekliliklerine uygunluk için tespit edilen güçlükler
 • İşveren ve denetçi tarafından müştereken doğrulanan uygunsuzluk raporlarına (majör veya minör) kaydedilen uygunsuzluklar
 • İyileştirme konusunda kılavuz bilgiler

Referans kılavuzundaki her soru için verilen puan, üç tür derecelendirmeye göre tanımlanır:

 • İkili (B): 0 puan veya maksimum puan
 • Değişken (V): Verilen puan 0 ile maksimum arasındadır
 • Çift ​​değer (DV): Bu bir uyarı niteliğindedir. Maksimumun kayıtlı değer yalnızca bir yenileme denetimi sırasında ikiye katlanır.

MASE denetçileri, denetim gününde verilen yanıtlara göre değeri (0 ila 50) tanımlamaktadır. Soruların ve ilgili noktaların tamamlanmasına, denetlenen şirket tarafından sağlanan bilgilerden sonra denetim sırasında denetçi tarafından izin verilebilir. Bu durumda, yönlendirme komitesine bir gerekçe sunulmalıdır.

MASE Sertifikası

Sağlanan tüm verilerin (denetçi raporu, altı aylık takip, vb.) analizinin ardından, yönlendirme komitesi sertifikasyonun başarılı olup olmadığı konusunda görüşür ve karar verir. Sertifika 1 veya 3 yıllık bir süre için verilir. 1 yıl süre ile verilen sertifika arka arkaya iki defadan fazla verilememektedir. İlgili MASE yerel birimi tarafından verilen sertifika, resmi olarak geçerli olmaktadır.

Sertifikasyonun sona ermesinden dört ay önce, işveren sertifika yenileme talebini MASE biriminin yöneticisine göndermelidir. Üyeler, sertifikalı şirketlerin listesine üye olduklarında verilen kodları kullanarak MASE’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

MASE, yerel MASE birimleri tarafından sağlanan bilgileri birleştirir ve bu listeyi yönetmekten sorumludur. MASE/Fransa-Chimie sertifikası, şirketlerin tabi olduğu yasal ve sözleşmesel gerekliliklere uyumun yerini almamaktadır.

Start typing and press Enter to search