P&G Etik Denetimi

P&G günümüzde 70 ülkede, kişisel bakım, temizlik, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren oldukça köklü bir şirkettir. Bugün evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız birçok ürün markası P&G ailesine aittir. Faaliyet gösterdiği sektörlerde dünyanın en kaliteli ve güvenilir ürünlerini piyasaya süren P&G, sadece finansal karlılığı değil, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluğu esas alan bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu bağlamda sürdürülebilirliği tüm hedeflerinin en üstüne koymakta ve tüm süreçlerinde, ürün ve hizmetlerinde bu yaklaşımı benimsemektedir. Tedarik zincirini de her yönden sürdürülebilir kılmak, P&G’nin en önemli misyonlarından biridir.

P&G, kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerini gerçekleştirmek ve taahhütlerini yerine getirmek için tedarikçilerinin de sorumluluk alması gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle, onları da faaliyetlerini etik ve şeffaf bir çizgide gerçekleştirmeleri için teşvik etmekte ve yaptıkları çalışmaları denetlemektedir. P&G, sadece etik denetim kurallarına uyan işletmeleri tedarikçisi yapmakta ve konuda asla taviz vermemektedir.

P&G’nin tedarikçileri ve iş ortakları için yayınladğı sürdürülebilirlik rehberinde yer alan ilkeler, işletmelerin faaliyetlerinde uyması gereken kuralları ve iş standartlarını açıklamaktadır. P&G, bu kurallara uyumu sağlamak için denetimler yapma ve tedarikçilerinin bu kuralları ihlal etmesi veya denetimlere rağmen gereken düzeltmeleri yapmaması durumunda ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. P&G, ayrıca ana tedarikçilerini, kendi alt tedarikçileri ile de bu standartlara uygun şekilde çalışması için teşvik etmektedir.

P&G Denetimleri

P&G, tedarikçi denetimlerini sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik sorunlarını belirlemek ve ele almak için bir araç olarak değerlendirmektedir. Bu denetimler, P&G’nin faaliyetlerini ve iş yapma şeklini sürekli olarak iyileştirmesi için bir fırsat niteliğindedir. Denetleme çalışmaları ile tedarikçiler arasındaki rekabet, dolayısıyla onlardan alınan ürün ve hizmetlerde kalite ve güvenirlilik de artmaktadır.

P&G, denetim metadolojisi olarak SMETA’yı (SEDEX Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) kullanmaktadır. SMETA, etik ve sorumlu tedarik zincirlerini destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Değişimi) üyeliğiyle oluşturulmuştur. SEDEX çevrimiçi platformu ile güvenle paylaşılabilen ve üzerinde anlaşmaya varılmış merkezi bir denetim protokolü sağlanabilmektedir.

P&G’nin tedarikçileri için SMETA’nın dört aşamalı denetimleri gerekmektedir. Bu denetimler, çalışma standartları, sağlık ve güvenlik, çalışma hakkı, taşeronluk, çevre ve iş uygulamaları konularını içermektedir. SMETA, Etik Ticaret Girişimi (ETI) temel prensibini ve yerel yasaları ana değerlendirme kriteri olarak kullanmaktadır. Bunun yanında, P&G sürdürülebilirlik yönergeleri ve minimum uyumluluk standartları da denetimler için bir temel teşkil edebilmektedir.

P&G Denetim Detayları

P&G tedarikçi denetimleri ile ilgili bazı önemli hususları şöyle sıralayabiliriz:

 • Denetimler, normal şartlar iki yılda bir gerçekleştirilir. Fakat P&G, gerekli gördüğü takdirde bu denetimlerin zamanını değiştirebilir.
 • Denetimler, tedarikçinin işletme sahalarında yapılır. Birden fazla işletme sahası olması durumunda hangilerinin bağımsız olarak denetleneceğine P&G karar verir.
 • Denetimlerin maliyetini tedarikçiler karşılar. Tedarikçiler, birden fazla denetimin tekrarını ortadan kaldırarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilir ve iş ortaklarıyla daha yüksek bir verimlilik ile çalışabilir.
 • P&G, denetimleri yürütmek için dış denetim firmalarını kullanır. P&G’nin bir denetim, doğrulama, test ve onaylama şirketi olan Societe Generale de Surveillance (SGS) ile tedarikçilerin pazarlıklı fiyatlardan yararlanmasını sağlayan anlaşması bulunmaktadır.
 • P&G, aşağıdaki koşulları sağlayan denetim firmalarını ve denetim metadolojilerini de kabul edebilmektedir:
  • Denetim takvimini, P&G’nin ilgili tedarikçiden sorumlu yetkilisine iletmek
  • Bu yetkilinin adının denetim raporunda yer alması
  • Denetim raporunun SEDEX platformunda yayınlanması ve P&G tarafından görünüyor olması

P&G’nin çalıştığı denetleme firmalarından bazıları şunlardır:

 • Societe Generale de Surveillance (SGS)
 • Bureau Veritas
 • Verisio
 • UL Responsible Sourcing
 • Elevate
 • Verite
 • Intertek
 • RINA (SA8000)
 • Control Union

Denetimler için kabul edilen alternatif metadolojiler ise şunlardır:

 • İş Sosyal Uygunluk Girişimi (BSCI)
 • Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC)
 • Etik Ticaret Girişimi (ETI)
 • Adil Emek Derneği (FLA)
 • Sosyal Sorumluluk 8000 (SA8000)
 • Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP)

P&G Tedarikçi Davranış Kodları

Bir P&G tedarikçisinin, P&G’e sunduğu ürün veya hizmet, faaliyet alanı, büyüklüğü vs fark etmeksizin uyması gereken belirli kurallar mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Her tedarikçi faaliyetleri ile ilgili yerel yasalar mutlak suretle uymalıdır. Bunun yanında, P&G tarafından uluslararası standartlardan yola çıkılarak belirlenen bu davranış kodlarına da uyum göstermelidir. Hiçbir işveren ya da çalışan yasalara ve mevzuatlara aykırı bir eylemde bulunmamalıdır.
 • P&G, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve İlgili Sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde tanımlanan uluslararası kabul görmüş insan haklarına saygı duymaktadır. Harici iş ortaklarından ve tedarikçilerinden de bu uluslararası düzeyde kabul görmüş insan haklarına saygı duymalarını beklemektedir.
 • P&G tedarikçileri çocuk işçi çalıştırmamalıdır. Bu konuda yerel, ulusal veya uluslararası standartların belirlediği yaş sınırları (istihdam yaşı, eğitimi tamamlama yaşı vs) dikkate alınmalıdır.
 • Zorla işçi çalıştırmanın her türlü yasaktır. Çalışanlar çalışmakta ve istediklerinde işten ayrılmakta özgürdürler. İşçilere bu konuda hiçbir şekilde baskı uygulanamaz, bu hakları her ne sebepten olursa olsun kısıtlanamaz.
 • P&G iş ortakları ve tedarikçileri, asgari ücret, fazla mesai, azami saat kuralları, yemek ve dinlenme süreleri dahil olmak üzere tüm geçerli ücret ve saat yasalarına uymalı ve çalışanlarına yasal olarak zorunlu hakları sağlamalıdır.
 • P&G’nin tedarikçileri çalışanlarına saygı göstermeli, onların onurlarını kıracak herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Bu nedenle, çalışma ortamlarında fiziksel, sözlü veya cinsel taciz, tehdit, ayrımcılık, disiplinsiz eylem gibi davranışların hiçbirine izin vermemelidir. Bu tür olayları kökten çözecek sistemleri, kuralları ve eylemleri bulunmalıdır.
 • Irk, renk, cinsiyet, yaş, ulusal köken, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, vatandaşlık, engellilik vs gibi durumlardan ötürü çalışanlara karşı hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. İşe alımlar, terfiler ve ödemeler tamamen çalışanların becerilerilerine ve performanslara göre yapılmalıdır.
 • Tedarikçiler, tüm geçerli sağlık ve güvenlik yasalarına, kurallarına, yönetmeliklerine ve endüstri standartlarına uymalıdır. Sağlık ve güvenlik ile ilgili riskleri en aza indirecek önlemleri almalıdır.
 • P&G, tedarikçilerinden çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre ile ilgili yürürlükte olan tüm yasalara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası stdandartlara uymasını beklemektedir.
 • P&G tedarikçilerinin çalışanlarının sendikalara üye olma sendika faaliyetlerine katılma hakkı bulunmaktadır. Tedarikçileri, çalışanlarını bu konuda hiçbir suretle cezalandıramaz, onlara hiçbir yaptırımda bulunamaz.
 • Tedarikçiler, faaliyetlerini tam bir dürüstlük ve kanunlara uygun şekilde yürütmelidir. Başka iş ortaklarından veya kamu görevlililerinden davranışlarını etkileyecek – hangi tanımlama ile olursa olsun – değerli hiçbir şey almamalı, onlara da bu tür şeyler sunmamalıdır.
 • Şirket adına bir yükümlülük veya potansiyel bir çıkar olma ihtimaline karşı, tedarikçilerin başka kişi ve kurumlardan hediye, ağırlama, bağış vb alma veya verme konusunda P&G’nin genel politikalarına uyması beklenmektedir.
 • Tedarikçiler, çalışanlarının kişisel verilerini yasalara ve standartlara uygun şekilde muhafaza etmeli, bilgi gizliliğine gereken önemi vermelidir.
 • tedarikçiler, personellerinin ve çalışma sahalarının güvenliğini sağlamalıdır. Çalışanların veya tesislerin güvenliğini tehlikeye sokacak kişilere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almalı, eylemlerini uygulamalıdır. Bu tür bir durumda da tüm kişilere insanca muamele edilmesini sağlamalı, onurlarına ve mahremiyetlerine saygı göstermeli; işkenceyi, diğer zalimce insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleleri, cinsel istismarı, tacizi ve ayrımcılığı yasaklamalıdır.

Start typing and press Enter to search