Sosyal Uygunlukla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Sosyal uygunluk, bir işletmenin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir.
 • Bir işletmenin sosyal uygunluk standartlarını karşıladığından emin olmak için, sosyal uygunluk denetimi yapılması gerekir. Sosyal uygunluk denetimi aynı zamanda Etik  Denetim olarak da adlandırılır.
 • 1990 ‘lı yılların sonu
 • Kötü üretim koşulları
 • Medya ilgisi
 • Sivil toplum kuruluşlarının etkileri
 • Marka imajının gördüğü zarar
 • Haksız rekabet koşulları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.
 • 4857 sayılı İş Kanununun 71. Maddesine (Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı) göre: On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Ancak ILO Yasaları’na göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar yerel kanunlar izin verse bile çalıştırılamaz.

18 yaşını doldurmamış tüm çalışanlar

 • Haftada 40 saat çalışabilir
 • Fazla mesai yapamaz
 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz
 • Gürültü seviyesi yüksek işlerde çalışamaz
 • Gece vardiyasında çalışamaz
 • Yıllık izin 20 gün

Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine ve hakkına sahiptir. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve angarya yasaktır. Aynı şekilde kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Md. 18, 48-50 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası).

 • Haftalık çalışma süresi : en fazla 45 saat
 • Günlük çalışma süresi : en fazla 11 saat
 • Yıllık fazla çalışma süresi : en fazla 270 saat
 • Ara dinlenmesi :
 • 4 saat ve daha kısa ; 15dk
  • 4 saat – 7,5 saat arası; 30dk
  • 7,5 saatten fazla süreli; 1 saat

 

**Ara dinlenmeleri çalışma saatinden sayılmaz.

Türk Hukukunda Anayasanın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasaklarına yer verilmiştir. İş Kanunu’nun 5. maddesinde de Anayasa’da düzenlenmiş olan eşitlik ilkesine yer verilerek, haklı bir sebep olmaksızın ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır.

  • Cinsiyet, yaş, ırk, doğum yeri, dil, din, Engelli çalışanlar, Hamile çalışanlar, İşe girerken hamilelik testi, Zorlayıcı ve yıpratıcı işler, Kadın – Erkek çalışan sayısı oranı, Askerliğini yapmış, tecilli vb. kriterler, İşe alımlar, Terfiler, Sunulan haklar, Verilen işler, Ücretler, Davranış biçimleri vb. hiçbir konuda ayrımcılık yapılamaz.
 • Çalışanların sendika, dernek üyesi olma hakkı mevcuttur. Şirket yönetimi bu konuyla ilgili herhangi bir engel koymaz.
 • İşçi Temsilcisi (Seçim)

Sendika Nedir?

 • Sendika; işçilerin ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik olarak tanımlanır. Başka bir deyişle sendika, istihdam koşullarını sürdürmek ve geliştirmek için bir araya gelen çalışan gruplarıdır.

 

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İş Kanununa göre çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendikalara ve üst kuruluşlara üye olma ve sendika kurma haklarına sahiptir. Aynı şekilde, hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

 

Toplu Sözleşme Hakkı Nedir ?

 • Toplu sözleşme hakkı Anayasa ile garanti altına alınmıştır ve 6356 sayılı İş Kanununa İlişkin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
 • Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yazılı olarak düzenlenmelidir. Süresi bir yıldan (minimum) üç yıla (maksimum) kadar değişebilir. Bu süre, bir kez kararlaştırıldığında tekrar uzatılamaz ya da kısaltılamaz ve düzenlenen bir TİS süresi dolmadan sona erdirilemez.
 • Dilek ve Şikayetler tüm çalışanlar tarafından yapılabileceği gibi fason ve tedarikçi firmalarımız, hizmet sağlayıcılarımız, işyeri çevremizde iş gören ve ikamet edenler ile diğer işletmeler, kurum ve kuruluşlar ile diğer paydaşlarımız tarafından yapılabilir. 
 • Dilek ve Şikayetler mevcut tüm iletişim kanalları (Web sayfası], e-mail, telefon, fax, sözlü veya yazılı başvuru vb.) vasıtasıyla yapılabilir. Web sayfasından yapılan bildirimler BSCI temsilcisine ulaşır
 • İşletmemiz içerisinde bulunan Dilek ve Şikayet kutularına da dilek ve şikayetler isim belirtmeksizin bırakabilirler. Sözlü bildirimler yöneticilere yapılır ve kayıt altına alınır.
 • Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
 • Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
 • Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
 • Tüm çalışanlar bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
 • Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
 • Dilek ve Şikayet Sistemini kullanarak
 • E-mail adresini kullanarak
 • Telefonla arayarak
 • Doğrudan Birim Amiri veya Yöneticisi ile görüşerek

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

 • Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
 • Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
 • Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
 • Tüm çalışanlar bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
 • Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
 • Dilek ve Şikayet Sistemini kullanarak
 • E-mail adresini kullanarak
 • Telefonla arayarak
 • Doğrudan Birim Amiri veya Yöneticisi ile görüşerek

Disiplin uygulamaları, personelin yürürlükte olan prosedür, talimat, süreç ve yönetmeliklere uymaması veya iş kanunu hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda, grup şirketlerinin kurumsal yapısını korumak için alınacak tedbirleri tanımlamaktır.

Disiplin Prosedürü hükümleri çerçevesinde kurulan, disiplin suçları işleyen çalışana  disiplin cezası vermeye yetkili kuruldur.

Disiplin kurulunu, üst yönetim temsilcisi, insan kaynakları / personel bölüm sorumlusu, çalışan temsilcisi, ilgili bölüm yöneticileri oluşturur.

Çalışanın Disiplin Prosedüründe belirtilen kusurlu eyleminin niteliğine ve ağırlığına, dolaylı ya da dolaysız olarak bu eylemdeki rolüne, aynı veya benzeri eylemlerin tekrarına göre çalışana bu talimat hükümleri çerçevesinde verilen cezalar, disiplin cezalarıdır.

 • Kanunlar dışında disiplin uygulamaları.
 • Fiziksel ya da psikolojik istismar tehdidi.
 • Cinsel veya başka türlü taciz, sözlü istismar.
 • Yıldırma politikaları.

işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği – İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

MADDE 4 –

 • (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
 • a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 • d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – 6331 sayılı İSG Kanununa göre,

 • İşyeri temiz ve düzenli olmalı
 • Yanıcı/Parlayıcı maddeler uygun şekilde depolanmalı
 • Yangın ekipmanlarının temini ve periyodik kontrolleri
 • Yangın tüplerinin yerleşmesi ve işaretleme
 • Yangın alarm sistemi
 • Eğitim ve tatbikatlar
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Acil çıkışlar
 • Acil çıkış kapıları ve yolları açık
 • Ulaşılabilir ve mevzuata göre
 • Şarjlı lamba ve Çıkış yazısı
 • Acil çıkış kapıları dışarı açılmalı, panik bar
 • Yeterli sayıda çıkış
 • Yönlendirmeler ve yer işaretleri
 • Makine güvenliği, koruyucular
 • Kasnakları kapatan korumalıklar
 • Periyodik kontrol & bakım
 • Eğitimli ve yetkili kişiler
 • Uyarılar, kullanma talimatları, acil durum butonu

Kimyasallar

 • Depolama koşulları, matrisler
 • GBF / SDS
 • Kullanım koşulları
 • Eğitim, yetkinlik
 • Kişisel Koruyucu Ekipman
 • İlk yardım ve acil durum tedbirleri
 • Göz duşu, vücut duşu
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
 • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak ile görevlidir.

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacı ile oluşmuş kanundur.

 • Çevre Klasörü
 • ÇED Belgesi
 • Çevre izni
 • Atık su analiz raporu
 • Atık su bağlantı izinleri
 • Atık bertaraf kayıtları
 • Çevre Uzman Sözleşmesi, faaliyet raporları, iç tetkik raporları
 • Atık yönetim planı
 • Çalışan eğitim kayıtları

Atık yönetimi, üretim ve uygulama faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan, insan sağlığı ve çevre sağlığını tehdit eden maddelerin atık kapsamında değerlendirilip, atıkların toplanması, depolanması ve geri dönüşüm işlemlerini oluşturan yönetim şekline Atık Yönetimi denir.

Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir.

 

Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar;

 

Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine,

Kaynaklarına göre atıklar olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılmaktadır.

Bileşimine göre atıklar;

 

Organik 1: Kompostlaştırma işlemine tabi tutulabilen ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları…)

Organik 2: biyokimyasal ayrışması imkanız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar)

İnert maddeler: yanmayan maddelerdir.(cam atık, porselen atık, taş ve kil atıkları)

 

Kaynaklarına göre atıklar;

 

 • Evsel Atıklar
 • İnşaat(Hafriyat) Atıkları
 • Tehlikeli Atıklar
 • Tıbbi Atıklar
 • Ambalaj Atıkları
 • Atık Pil ve Akümülatörler
 • Atık Yağlar
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler(ÖTL)
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 • Elektronik Atıklar

 

şeklinde kategorilere ayrılmıştır.

Start typing and press Enter to search